Voorwaarden, privacy statement & disclaimer

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

FarmCamps B.V.
Kerkstraat 14
14014 HH, Bussum
Telefoonnummer: 088- 8889188
E-mailadres: info@farmcamps.nl
KvK-nummer: 54237890
Btw-identificatienummer: NL851223709B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Ontdek meer

Boekingsvoorwaarden

Algemeen
Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van tenten die met FarmCamps B.V. (gevestigd aan de Kerkstraat 14, 1404 HH te Bussum, hierna “FarmCamps”) worden gesloten op de bij FarmCamps aangesloten boerderij locaties (“hierna Camps”).

Er komt definitief een overeenkomst tot stand tussen jou en FarmCamps met betrekking tot de verhuur van een tent als je i) akkoord gaat met deze Boekingsvoorwaarden FarmCamps en ii) je telefonisch of via de FarmCamps website www.farmcamps.nl je boeking definitief maakt en de boekingsbevestiging hebt ontvangen.

1. Je vakantie boeken

1.1 Het boeken van je vakantie

Je kunt zowel online als telefonisch je vakantie boeken. Onderdeel van het boekingsproces is de betaling van de reissom. Bij boeking dient direct 50% van de totale reissom direct online per Ideal of Creditcard betaald te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor aankomst te zijn betaald via Ideal of creditcard op www.myfarmcamps.nl, anders vervalt de boeking. Indien je een boeking maakt binnen 10 weken voor aankomst dient de totale reissom direct bij boeking online betaald te worden. De boeking is voor zowel jou als FarmCamps bindend. Naast bevestiging via de website of de medewerker van FarmCamps bij boeking, ontvang je na boeking een e-mail met boekingsinformatie en inloggegevens om op de website van www.MyFarmCamps.nl je boeking te bekijken en waar mogelijk en desgewenst te wijzigen. Krijg je niet binnen 24 uur na boeking voornoemde email, dan word je verzocht contact op te nemen met FarmCamps.

1.2 Herroepingsrecht

FarmCamps wijst je erop dat de boeking die je maakt wettelijk definitief is. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) is hierbij niet van toepassing.

1.3 Hoofdboeker

De hoofdboeker van de vakantie moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het (e-mail) adres van de hoofdboeker.

1.4 Maximaal toegestane personen

Bewoning van de door jou geboekte tent met meer dan bij boeking opgegeven aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) en meer dan het maximaal aantal toegestane personen bij een geboekte FarmCamps tent is niet toegestaan. De campingbeheerder kan in dit geval weigeren de extra bezoekers toe te staan. Het is toegestaan om overdag bezoekers te ontvangen mits dit vooraf wordt goedgekeurd door de campingbeheerder en tegen betaling van het op de camping geldende tarief per persoon per dag, direct ter plaatse te betalen.

1.5 Huurperiode

De huurperiode wordt overeengekomen bij je boeking en loopt van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Bij een kort weekend eindigt het verblijf op zondag om 17.00 uur.  

2. Annuleren of wijzigen

Het kan gebeuren dat je de geboekte vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dien je dit via e-mail of telefonisch (tijdens kantooruren) aan FarmCamps door te geven. Een annulering of wijziging brengt in vele gevallen kosten met zich mee.

2.1 Annuleren

Indien je de geboekte vakantie moet annuleren dan geldt dat je naast de verschuldigde reserveringskosten ook de volgende bedragen verschuldigd bent: a) bij annulering eerder dan 40 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de tenthuur en 100% van de reserveringskosten; b) bij annulering tussen 40 en 7 dagen voor de dag van aankomst: 75% van de tenthuur en 100% van de reserveringskosten; c) bij annulering binnen 7 dagen voor de dag van aankomst: 100% van de totale reissom; d) bij voortijdige beëindiging van het verblijf: 100% van de reissom. Farmcamps zal, indien van toepassing, zorgdragen voor terugbetaling van (een deel van) de reeds betaalde reissom binnen twee weken op de door jou opgegeven bankrekening.

2.2 Wijzigen

Na de totstandkoming van de boeking kun je via je persoonlijke inlogcode op de website www.myfarmcamps.nl tot 24 uur voor aankomst bepaalde zaken wijzigen zoals: i) het bijboeken van diensten en activiteiten en ii) het wijzigen van je persoonlijke gegevens. Indien er een extra medereiziger bijkomt, dan zijn hieraan extra kosten (toeristenbelasting en bedlinnen) verbonden. Deze wijzigingen dienen direct online betaalt te worden op www.myfarmcamps.nl. Indien je je vakantie wilt verplaatsen naar een andere datum, dan kan dit tot 4 weken voor aankomst, binnen het betreffende seizoen. Hiervoor brengen wij wel € 32,50 wijzigingskosten in rekening.

2.2.1 Wijzigen hoofdboeker

Wanneer de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Wij kunnen dan de reservering voor je wijzigen. Dit dient altijd telefonisch te geschieden. Voor deze wijziging brengen wij wijzigingskosten van € 32,50 in rekening. De hoofdboeker dient dit telefonisch aan FarmCamps door te geven. Voor verrekening van de al betaalde reissom dient de hoofdboeker zelf zorg te dragen.

2.3 Annulering door FarmCamps

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan FarmCamps de boeking voor aankomstdatum opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. verstaan dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de boeking niet meer plaats kan vinden door bijvoorbeeld plotselinge beëindiging van de activiteiten (aanbod Camp), al dan niet op eigen initiatief, door de campbeheerder etc. FarmCamps brengt je hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of via e-mail op de hoogte. FarmCamps biedt je in dat geval minstens een gelijke accommodatie aan tegen dezelfde reissom. FarmCamps is verder niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit deze annulering.

3. Prijzen

3.1 Reissom

De reissom bestaat uit de op de website en in de boekingsbevestiging vermelde huurprijzen per tent. De huurprijs is inclusief verbruik van elektra, water, gas, BTW en een gratis huishoudpakket per overeengekomen periode. Daarnaast kunnen er extra diensten en activiteiten worden geboekt voorafgaand aan de reis of, in geval van toepassing, ter plaatse, welke dan wel vooraf of, in geval van toepassing ter plaatse, betaald dienen te worden. Voor informatie over het boeken van deze extra diensten zie www.myfarmcamps.nl.

3.2 Overige kosten

Dit zijn de verplichte reserveringskosten van € 25,00 per boeking via onze website en € 32,50 bij een telefonische boeking, de kosten voor Bedlinnen (€ 5 p.p.), Eindschoonmaak (€ 20 voor een tent zonder badkamer en € 25 voor een tent met badkamer) en Toeristenbelasting. Laatstgenoemde kosten zijn afhankelijk van de gemeente waarin de camp (boerderij) ligt en het aantal personen dat ten minste een nacht in de tent verblijft.

4. Reisinformatie

4.1 Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kun je vanaf 15.00 uur inchecken. Op de dag van vertrek dien je de tent om 10.00 uur te verlaten (bij vertrek op zondag is dat 17.00 uur). Bij aankomst op de FarmCamps boerderij dient de hoofdboeker zichzelf te melden bij de campingbeheerder. Laatstgenoemde zal je verwelkomen en de incheck werkzaamheden uitvoeren. Bij vertrek dient de hoofdboeker zich af te melden voor vertrek bij de campingbeheerder, zodat deze zijn uitcheck werkzaamheden kan uitvoeren.

4.2 Huisdieren

In de beschrijving van de Camps op onze website vermelden wij of het meenemen van een huisdier is toegestaan of niet. Je dient bij de boeking aan te geven indien er een huisdier meereist. In geval je een hond mee wilt nemen, is er maar 1 hond per tent toegestaan. Indien je een huisdier meeneemt betaal je € 20 extra voor de eindschoonmaak van de tent.

5. Klachten

Wij maken onderscheid in klachten voorafgaand aan je vakantie en klachten naar aanleiding van je verblijf.

5.1 Een klacht voorafgaand aan je vakantie

Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van FarmCamps. Deze klachten kunnen zowel telefonisch (tijdens kantooruren) als via e-mail gemeld worden aan FarmCamps. Wij zullen binnen twee werkdagen reageren op de klacht en je op de hoogte houden van de afwikkeling.

5.2 Een klacht tijdens je vakantie

Indien je een klacht hebt over de tent of de diensten en faciliteiten geleverd op de Camps, dan dien je deze eerst voor te leggen aan de campingbeheerder teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Indien je niet samen tot een oplossing komt, kun je contact opnemen met FarmCamps, zodat wij zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen bieden. Wij trachten deze klachten direct te behandelen en op te lossen en houden je hierover op de hoogte.

5.3 Termijn indienen klacht

Je klacht dient uiterlijk binnen één maand na afloop van je vakantie schriftelijk bij FarmCamps te worden ingediend. Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.

6. Aansprakelijkheid en Huishoudelijk Reglement

6.1 Aansprakelijkheid en (eigen) risico

FarmCamps is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkent aan jou of je medereizigers door welke oorzaak dan ook tijdens je verblijf bij een van onze aangesloten Camps. Verder is FarmCamps niet aansprakelijk voor overlast c.q. schade door omgevingsfactoren zoals geluidshinder of stankoverlast in welke vorm dan ook. Het gebruik van alle faciliteiten en diensten aangeboden door FarmCamps op de Camps is altijd voor eigen risico. In geval FarmCamps op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bosbrand of veeziekte die voor mens en dier gevaarlijk kunnen zijn, waardoor jij gedwongen bent je tent of staplaats te verlaten, is FarmCamps niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

6.2 Huishoudelijk Reglement

Om het verblijf bij FarmCamps zo aangenaam mogelijk te houden voor alle gasten, dienen alle gasten zich te houden aan het op het desbetreffende Camp geldende Huishoudelijk Reglement. Overtreding van de regels die beschreven staan in voornoemd document kan verwijdering van het Camp tot gevolg hebben. Dit zonder recht op schadevergoeding door FarmCamps en met het recht van FarmCamps om mogelijke schade te verhalen. Tijdens je verblijf ben je aansprakelijk voor door jou en je medereizigers toegebrachte schade aan de tent, de inrichting van de tent en schade aan de van toepassing zijnde inrichting (waaronder aangeboden faciliteiten en dieren) van de Camp.

7. Overig

7.1 Nederlands Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en FarmCamps bij het huren van een tent.

7.2 Wijziging voorwaarden, aanbod en documentatie

FarmCamps heeft het recht haar boekingsvoorwaarden en aanbod eenzijdig te wijzigen en zal steeds de meest recente van toepassing zijnde documenten publiceren op haar website (www.farmcamps.nl).

7.3 Evidente fouten

Evidente fouten of vergissingen op onze website of documentatie binden FarmCamps niet. Voor de juistheid van door derden verstrekte informatie omtrent FarmCamps en haar aanbod is FarmCamps niet verantwoordelijk.

Ontdek meer

Privacy Statement

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FarmCamps B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wie zijn wij?

FarmCamps B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring v2.2 is voor het laatst aangepast op 23-05-2018 16:07:17.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de later in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Aanspreektitel (geslacht)
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekening gegevens
 • Inloggegevens voor My FarmCamps omgeving
 • Reserveringsinformatie en boekingsinformatie (data, locatie, prijs, reisgezelschap e.d.)
 • De inhoud van e-mails, chats, aantekeningen naar aanleiding van telefoongesprekken
 • Wanneer u onze (mobiele) website bezoekt dan wel onze online nieuwsbrieven ontvangt, kunnen we uw website gebruik, surfgedrag en doorverwijzende website vastleggen. Daarnaast houden we bij of u onze e-mails opent.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen de hiervoor genoemde persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Wij verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een FarmCamps vakantie boekt, zich registreert voor onze online nieuwsbrieven of contact opneemt / chat met onze klantenservice
 • Wanneer u onze (mobiele) website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën
 • Wij ontvangen ook informatie van websites van derden die met ons gelinkt zijn. Deze informatie is echter anoniem en niet te herleiden naar een persoon.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Daarnaast ziet u van welke partijen wij cookies plaatsen.

Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken zijn:

 • Boeken van uw FarmCamps vakantie
  Wanneer u bij ons uw FarmCamps vakantie boekt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens
 • Reclame
  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
  – per post
  – per e-mail
  – via social media
 • Contactformulier
  Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 • Publicatie
  Na uw vakantie bij FarmCamps krijgt u van ons een online enquête toegestuurd. Als u de deze invult en uw FarmCamps vakantie beoordeelt, wordt deze beoordeling op onze website geplaatst. U kunt er voor kiezen dit anoniem in te vullen.
 • Mogelijke marketingacties en communicatie
  Wij gebruiken uw gegevens om met u in contact te treden over een door u geboekte vakantie (en in geval van mogelijke klachten of vragen uwerzijds), dan wel u benaderen voor een marketing actie, zoals onze korting voor vaste gasten en onze vroekboek-kortingsactie.
 • Statistisch onderzoek
  Wij gebruiken uw data om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten en het meten van klanttevredenheid.
 • Verstrekking aan derden (partners en overheden)
  Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast dienen wij gegevens door te geven aan overheden onder andere ten behoeve van de toeristenbelasting.
 • Terugstorten gelden
  Uw bankrekening gegevens gebruiken wij om u ,indien van toepassing, geldbedragen terug te storten. Dit is onder andere van toepassing als u borg heeft gestort bij het boeken van uw FarmCamps vakantie.

 

Beveiliging en Bewaring

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd. Ook op alle pagina’s waar u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, waarna deze gegevens worden geanonimiseerd. Deze geanonimiseerde gegevens bewaren wij voor de beschreven statistische doeleinden. Gegevens die verkregen zijn vanuit nieuwsbriefinschrijving blijven bewaard tot het moment dat u zich hiervoor afmeld.

 

Overige zaken

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
FarmCamps B.V.
Kerkstraat 14
1404 HH Bussum
privacy@farmcamps.nl

Ontdek meer

Disclaimer

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. FarmCamps is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
 

Content

FarmCamps plaatst informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van de boerderij en informatie die expliciet door de boer is aangedragen (zoals o.a. tips). Het kan zijn dat de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website niet altijd klopt.


Technische beschikbaarheid

FarmCamps streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat FarmCamps deze zo spoedig mogelijk verhelpt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van FarmCamps van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing.


Geografische kaarten

De website van FarmCamps maken gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de boerderij. Het exacte adres van de boerderij ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten. Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft FarmCamps geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.


Webpartners en affiliates

FarmCamps verstrekt gegevens van boerderijen aan derden voor presentatie op externe websites. FarmCamps verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft FarmCamps geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.


Aanvullende diensten

FarmCamps promoot op haar website aanvullende diensten van derde partijen, waaronder bepaalde producten en activiteiten in de omgeving. Ondanks zorgvuldigheid heeft FarmCamps geen invloed op de inhoud van de websites van deze partijen, noch voor de correcte uitvoer van de diensten van deze partijen.


Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van FarmCamps. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van FarmCamps vereist. Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van FarmCamps is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FarmCamps.

Ontdek meer